Thứ năm, Tháng 10 28, 2021

GÓI 2: TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG TÀI CHÍNH & KẾ TOÁN:

TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG TÀI CHÍNH & KẾ TOÁN: Là Quá trình Cơ cấu & Tổ chức Hệ thống Tài chính & Kế toán của Doanh nghiệp, Là xác định và tổ chức lại các nguồn vốn nhằm bảo đảm nhu cầu sử dụng Vốn cho quá trình Sản xuất, Giám sát hoạt động Sản xuất-Kinh doanh và Phân phối Lợi nhuận trong Doanh nghiệp,...Việc Nghiên cứu Cấu trúc Tài chính Doanh nghiệp có chức năng Xác định và Tổ chức Các Nguồn Vốn nhằm bảo đảm nhu cầu sử dụng vốn cho Quá trình Sản xuất, Giám sát Hoạt động Sản xuất-Kinh doanh và Phân phối lợi nhuận trong Doanh nghiệp.

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0:  Đi sâu vào việc Nghiên cứu Cấu Trúc Tài chính của Doanh nghiệp Giúp các Nhà Quản trị Đưa ra được Chính sách hợp lý trong việc “TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG TÀI CHÍNH & KẾ TOÁN  Để Tồn tại và Phát triển trong Hoạt động Sản xuất-Kinh doanh Thì Các Hoạt động về Tài chính - Kế toán - Thuế của Doanh nghiệp phải được đặt trên cơ sở về Mặt Chiến lược và Mặt Chiến thuật.

 1. Về Mặt Chiến lược: Phải xác định được Mục tiêu kinh doanh, Các hoạt động dài hạn Nhằm Phát triển Doanh nghiệp & Chính sách Tài chính - Thuế của Doanh nghiệp.
 2. Về Mặt Chiến thuậtPhải xác định công việc trong thời hạn ngắn những tác nghiệp cụ thể Để phục vụ cho Kế hoạch Chiến lược của Doanh nghiệp. Các quyết định về Mặt Chiến lược và Chiến thuật được lựa chọn chủ yếu dựa trên cơ sở phân tích, Cân nhắc về mặt Tài chính - Thuế - Công nợ.

Nội dung Tái Cấu trúc Hệ thống Tài chính & Kế toán của Doanh nghiệp gồm 4 Phần:

1. TÁI CƠ CẤU ĐẦU TƯ:

Để đi đến Quyết định Đầu tư, Vấn đề Quan trọng là phải Đánh giá được Hiệu quả Kinh tế của Đầu tư. Hiệu quả của đầu tư được biểu hiện trong mối quan hệ giữa lợi ích thu được do đầu tư mang lại và Chi phí bỏ ra để thực hiện đầu tư. Khi xem xét một Dự án Đầu tư phải xem xét vấn đề cơ bản là những lợi ích trong tương lai thu được có tương xứng với vốn đầu tư đã bỏ ra hay không. Để đánh giá được lợi ích của đầu tư phải xuất phát từ mục tiêu của đầu tư. Mỗi khoản đầu tư của Doanh nghiệp có thể có nhiều dự án khác nhau. Trong mỗi dự án đầu tư bao gồm nhiều nội dung thuộc các vấn đề về Kỹ thuật, Công nghệ, Kinh tế, Tài chính.

Quý Doanh nghiệp Sử dụng Các Tiêu chí sau Nhằm Đánh giá Hiệu quả Kinh tế của Dự án Đầu tư gồm:

 • Tỷ suất Lợi nhuận bình quân Vốn Đầu tư.
 • Thời gian hoàn Vốn Đầu tư.
 • Giá trị hiện tại thuần của Dự án Đầu tư.
 • Tỷ suất doanh lợi nội bộ của Dự án Đầu tư.
 • Chỉ số sinh lời của Dự án Đầu tư.
2. HOẠCH ĐỊNH CÁC KHOẢN MỤC TRONG HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN NỘI BỘ:

Các Khoản mục Hạch toán chưa phù hợp phải được điều chỉnh lại.

3. XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ HÀNG TỒN KHO:
 • Xuất Nội bộ Phục vụ Các cho Hoạt động Sàn xuất - Gia công, Sản phẩm - Dịch vụ, Bán hàng, Marketing-Pr,,...    
 • Bán cho Các Đơn vị có nhu cầu.
4. GIA TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH:

Tài sản cố định của Doanh nghiệp là những tài sản có giá trị lớn, Có thời gian sử dụng dài cho các hoạt động của Doanh nghiệp và phải thỏa mãn đồng thời tất cả Các Tiêu chuẩn là Tài sản Cố định. Trong điều kiện hiện nay, Việc Đầu tư đổi mới Tài sản Cố định Đặc biệt là Đối với Văn phòng, Nhà xưởng, Thiết bị, Công nghệ là một trong các yếu tố quyết định đến năng lực cạnh tranh của Các Doanh nghiệp.

 • Tài sản cố định Là yếu tố quyết định Năng lực Sản xuất Kinh doanh của Doanh nghiệp.
 • Nhờ đổi mới Tài sản Cố định mới có được Năng suất cao, Chất lượng sản phẩm tốt, Chi phí tạo ra Sản phẩm thấp tạo điều kiện đẩy mạnh tiêu thụ Sản phẩm, Tăng doanh thu và do đó Doanh nghiệp mới có đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Xét trên Góc độ này, Đầu tư đổi mới Tài sản Cố định kịp thời, Hợp lý trở thành vấn đề sống còn đối với mỗi Doanh nghiệp.

Để Gia tăng Tài sản Cố định, Các Doanh nghiệp Nên Thực hiện:

 • Từ nguồn hàng tồn kho tự có xuất nội bộ để thực hiện Các Dự án nội bộ.
 • Tiêu thụ một lượng Hàng tồn kho khác để có lượng tiền mặt phục vụ cho Các Dự án.
 • Đối với Nhà Đầu tư, Các Chủ Ngân hàng, Các Nhà Cung cấp quan tâm đến tình hình Tài chính của Doanh nghiệp trên các giác độ khác nhau. Nguồn thông tin được cung cấp từ Cấu trúc Tài chính Doanh nghiệp là cơ sở để Nhà Đầu tư xem xét và quyết định xem có nên đầu tư vào Doanh nghiệp hay không, Đầu tư như thế nào và bao nhiêu là hợp lý. Như vậy, Tái Cấu trúc Tài chính có vai trò rất quan trọng không chỉ với bên trong Doanh nghiệp mà cả với bên ngoài Doanh nghiệp.

Các Vấn đề Của Tái Cấu Trúc Hệ thống Tài Chính & Kế toán Của Doanh Nghiệp Gồm có:

 • TÁI THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ.
 • TÁI THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUẢN TRỊ KẾ TOÁN CÔNG NGHỆ 4.0.
 • TÁI CẤU TRÚC LẠI NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP.
 • TÁI CƠ CẤU TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, TÁI CƠ CẤU VỐN LƯU ĐỘNG.
 • TÁI CƠ CẤU ĐẦU TƯ, TÁI CƠ CẤU NGUỒN VỐN VAY, TÁI CƠ CẤU CÔNG NỢ PHẢI THU.
 • TÁI LẬP LẠI HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP.
 • HOẠCH ĐỊNH & PHÂN BỐ NGUỒN VỐN TỰ CÓ, VỐN ĐẦU TƯ BÊN NGOÀI.
 • PHÂN ĐỊNH QUẢN LÝ DÒNG TIỀN, NGUỒN TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG SXKD, MARKETING-PR.
 • TƯ VẤN XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP & QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG DOANH NGHIỆP.
 • TƯ VẤN ĐÀO TẠO NỘI BỘ: KỸ NĂNG MỀM QLNS, QLSX, QLKD, MARKETING/PR, BÁN HÀNG,...CHO CÁC CEO, CÁC NHÀ QUẢN LÝ.
icon trai bang gia BẢNG GIÁ "GÓI 2 - TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG TÀI CHÍNH & KẾ TOÁN" icon phai bang gia

- Thời gian Thực hiện Cho Mỗi Gói Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Công ty: Từ 2 Tháng => 6 Tháng.

1. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Tổng thể       : 02 Tháng.

2. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Chuyên sâu  : 04 Tháng.

3. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Toàn diện      : 06 Tháng.

- Ngoài ra Chúng tôi Đang Triển khai Dự án: "TÁI TẠO DOANH NGHIỆP - HẬU COVID 19" Cho Các Doanh nghiệp SXTM, TMDV Trong 03 Tháng.

- Lịch Đào tạo Nội bộ: 3 Giờ/Ngày, Tuần/3 Buổi, Vào Các Ngày T.2, T.4, T.6, Hoặc T.3, T.5, T.7.

 • Buổi sáng  : 9h00   => 12h00.
 • Buổi chiều : 14h00 => 17h00
 • Giảng viên (1) : ThS-KS. Nguyễn Thị Thùy Nhung (Chuyên Ngành QTKD).
 • Giảng viên (2) : ThS-LS.Nguyễn Thị Như Ý (Chuyên Ngành Luật Thương mại).
 • Ngoài ra, Chúng tôi Có nhận Tư vấn Tái Cấu trúc & Đào tạo Nội bộ Doanh nghiệp Theo giờ.
 • CHI PHÍ THỰC HIỆN CÁC GÓI TÁI CẤU TRÚC THEO TỪNG HẠNG MỤC TỪ: 15TR => 25TR/GÓI.
 • CHI PHÍ THỰC HIỆN CHO CÁC GÓI TƯ VẤN QUẢN LÝ TỪ: 30TR => 50TR/GÓI.
 • CHI PHÍ THỰC HIỆN CHO CÁC GÓI TƯ VẤN XÂY DỰNG & ĐÀO TẠO QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG QLCL ISO, TQM, QA/QS/QC, BSC-KPI-3P, KAIZEN-5S, VHDN & QUY TẮC ỨNG XỬ: TỪ 50TR => 100TR/GÓI.

Nếu QUÝ DOANH NGHIỆP Cấn Chia sẻ & Trao đổi Thông tin Chi tiết, Vui lòng LIÊN HỆ về Hotline 24/7: (02) 866.812.534 - Zalo: 0909.294.575 - TS.Anna Nguyễn Nhung/Giám đốc Đào tạo - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.streetsmartceo.net.

Học viện Online SSC4.0 & Công sự Hân hạnh Hợp tác./.

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0 

X

Right Click

No right click