Thứ ba, Tháng 8 09, 2022

Tái Cấu Trúc Toàn Diện Doanh Nghiệp

 •  

   

  goi-tai-cau-truc-he-thong-quy-pham-noi-bo

  Tái cấu trúc Quy pham-Pháp luật Nội bộ của Doanh nghiệp Là Hoạch định lại Toàn bộ Hệ thống Pháp luật Nội bộ Cụ thể như sau:

 •  

  goi-tai-cau-truc-toan-dien-doanh-nghiep

  Các Gói Tư vấn Quản lý & Tái cấu trúc Doanh nghiệp Được Chúng tôi Triển khai Một cách Toàn diện & Đầy đủ Các Hạng mục Công việc Cụ thể Như sau:

  • Gói 1: Tái Cấu trúc  Hành chính & Nhân sự.
  • Gói 2: Tái Cấu trúc  Tài chính - Kế toán - Thuế.
  • Gói 3: Tái Cơ cấu   Tổ chức Bộ máy Doanh nghiệp.
  • Gói 4: Tái Cấu trúc  Sản xuất & Kinh doanh.
  • Gói 5: Tái Cấu trúc  Sản phẩm & Dịch vụ.
  • Gói 6: Tái Cấu trúc  Quy phạm - Pháp luật Nội bộ.
  • Gói 7: Tái Cấu trúc  VHDN - Bộ Nguyên Tắc Ứng xử Trong Doanh nghiệp.
  • Gói 8: Tái Cấu trúc  Toàn diện Mô hình SXKD, TMDV Của Doanh nghiệp.
X

Right Click

No right click