Chủ nhật, Tháng 6 04, 2023

Objective

 • .: TƯ VẤN LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM:

  Lap Ke hoach Kinh doanh SSC4.0

  LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM  (AOP-Annual Operating Plan): Vào Những Tháng Cuối năm (Quý 4 Năm Tài chính của Các Doanh nghiệp SMEs), Hầu hết Các Tập đoàn, Công ty Đều dành Thời gian Cho việc LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH HẰNG NĂM Cho Doanh nghiệp Của Mình. Đây là Công việc Quan trọng Nhằm Định hướng Mục tiêu, Chiến lược Thực hiện, Kế hoạch Hành động, Kế hoạch Ngân sách...Cho Năm Kinh doanh Tiếp theo. (Năm Tài chính Tiếp theo)

  VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: Là Chuyên gia Tư vấn hàng đầu cho hơn 300 Doanh nghiệp Lớn, Nhỏ Tại Việt Nam Hoàn thiện Kế hoạch Kinh doanh Hàng năm (AOP) cho Các Doanh nghiệp SMEs (SXKD, TMDV,...) Trong Những Năm qua. Chúng tôi Cử Chuyên gia Tư vấn Có Kính nghiệm Gạo cội Về: QTKD, Đầu tư, Tài chính,..Cùng Ngồi Làm việc với Ban Lãnh Đạo Các Tập đoàn Công ty Và Từng Trưởng/Phó Các Phòng ban, Bộ phận Chức năng, Nhằm Hoạch định Kế hoạch Kinh doanh Khả thi, Thực tế Dựa trên Năng lực & Nguồn lực Hiện có của Các Doanh nghiệp. 

  Những Sai lầm Thường gặp ở Các Doanh nghiệp Việt Nam Hiện nay:

  • Không có Mục tiêu Hoạt động Rõ ràng Cho Doanh nghiệp, Từng Phòng ban, Bộ phận Chức năng.
  • Không có Chiến lược Cụ thể Cho Từng Năm Kinh doanh.
  • Không có Kế hoạch Hành động Cụ thể Cho Từng Phòng ban, Bộ phận Chức năng.
  • Không có Kế hoạch Ngân sách, Nguồn vốn Hoạt động & Kiểm soát Ngân sách - Nguồn vốn.
  • Các Phòng ban, Bộ phận Chức năng Làm việc Rời rạc Không Phối hợp tốt Vì Mục tiêu chung.
  • Sếp Không có Chương trình Kiểm soát Để Đưa ra Những Quyết định Kịp thời.
  • Không Đánh giá Được Hiệu quả Làm việc Của Và Từng Phòng ban, Bộ phận Chức năng.

  Ý nghĩa Của Việc Thực hiện Kế hoạch Kinh doanh Năm (AOP): 

  • Đảm bảo Tất cả Các Phòng ban, Bộ phận Thuộc Công ty Thực hiện Được AOP hàng năm.
  • Đảm bảo Công ty có Hệ thống AOP Để Sử dựng lâu dài.
  • Nhằm giúp Trưởng Phòng ban, Bộ phận Điều hành tốt Công việc bằng kế hoạch.
  • Nhằm giúp Công ty Kiểm soát Hiệu quả Hoạt động Của Từng Phòng ban, Bộ phận.

  Nội dung Tư vấn Của Viện Đào tạo Quản lý SSC4.0 Việt Nam - Chúng tôi Gồm có:

  1. Khảo sát Hiện trạng Về Kế hoạch Kinh doanh Năm (AOP):

  • Phỏng vấn Chủ tịch HĐTV/HĐQT Công ty.
  • Phỏng vấn Ban Điều Hành, Ban Kiểm soát Nội bộ Của Doanh nghiệp.

  2. Huấn luyện Về Kế hoạch Kinh doanh Năm (AOP) Cho Công ty Các Phòng ban/Bộ phận Chức năng:

  3. Xây dựng Mục tiêu Năm Cho Công ty Và Các Phòng ban/Bộ phận Nghiệp vụ:

  • Xây dựng Quy trình Lập Kế hoạch Cho Công ty Và Các Phòng ban, Bộ phận Nghiệp vụ.
  • Cùng Ban Giám Đốc Công ty Xây dựng Mục tiêu Công ty.
  • Cùng Triển khai Mục tiêu của Công ty Cho Từng Phòng ban, Bộ phận Nghiệp vụ.
  • Cùng Tham gia Các Buổi Trình bày Mục tiêu của Các Phòng ban, Bộ phận Cho Ban Lãnh đạo Công ty.

  4. Hướng dẫn Chi tiết Cho Cấp Quản lý Lập Mục tiêu Theo Hệ thống BSC-KPIs-3P:

  • Hướng dẫn Các Phòng ban, Bộ phận Phối hợp Trong việc Xây dựng Kế hoạch Kinh doanh Năm (AOP).
  • Hướng dẫn Các Phòng ban, Bộ phận Nghiệp vụ Xây dựng Mục tiêu Theo Hệ thống BSC-KPIs-3P.
  • Kỹ năng Sử dụng Form Biểu mẫu Do VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM Cung cấp Miễn phí cho Các Nhà Quản lý-CEO của Các Doanh nghiệp SMEs.
  • Hướng dẫn Cách thức Xây dựng Số liệu & Báo cáo Số liệu.

  5. Hướng dẫn Chi tiết Cho cấp Quản lý Lập OGSM: (Objective-Goals-Strategies-Measurements)

  • Hướng dẫn Xây dựng Mục tiêu Cho Từng Phòng ban, Bộ phận Chức năng Từ Mục tiêu của Công ty.
  • Xây dựng Các Giải pháp Thực hiện Mục tiêu.
  • Xây dựng Cách thức Đo lường Các Mục tiêu Trong Kinh doanh.

  mo hinh ogsm

  6. Hướng dẫn Chi tiết Cho cấp Quản lý Xây dựng Kế hoạch Hành động:

  7. Hướng dẫn Chi tiết Cho Cấp Quản lý Xây dựng Kế hoạch Ngân sách:

  8. Tổ chức Trình bày Kế hoach Kinh doanh Năm (AOP) Trước Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp:

  • Huấn luyện Các Trình bày AOP Cho Từng Phòng ban, Bộ phận Chức năng.
  • Tổ chức Nhóm Thảo luận Chiến lược Kinh doanh Cho Các Phòng ban, Bộ phận Chức năng Trình bày Kế hoạch Kinh doanh Năm (AOP) Cho Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp.

  9. Huấn luyện Ban Kiểm Soát Đánh giá Hiệu quả Kế hoạch Kinh doanh Năm (AOP):

  • Xây dựng Quy chế Kiểm soát Định kỳ & Đột xuất.
  • Huấn luyện Ban Kiểm soát Về Kiểm soát Hiệu quả.

  ke hoach kinh doanh aop

  ------------------------------------------------------------------

  VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: Hân hạnh ĐượcGIỚI THIỆU  Đến Quý Doanh nghiệp Các Gói Tư vấnTƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC - GỠ RỐI DOANH NGHIỆP - TUYỂN DỤNG - ĐÀO TẠO NỘI BỘ - PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Một cách Toàn diện và Đầy đủ Các Hạng mục Công việc Như sau:

  Nếu QUÝ DOANH NGHIỆP Cần Chia sẻ & Trao đổi Thông tin. Vui lòng LIÊN HỆ Với Chúng tôi Để được Chuyên gia Tư vấn & Hỗ trợ. Hotline 24/7: (028) 6681.2534 - Zalo: 0909.294.575 - BỘ PHẬN TƯ VẤN.

  • Contact: TS.Anna Nguyễn Nhung - Giám đốc Dự án Tái tạo Doanh nghiệp - Hậu Covid-19.
  • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.streetsmartceo.net

  Viện Đào tạo Quản lý SSC4.0 & Cộng sự Hân hạnh Hợp tác./.

  VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM.

   

X

Right Click

No right click